8. lekce - rodina (가족), čísla (숫자), numerativy,budoucí čas (-ㄹ/을 거예요)

16. června 2013 v 8:50 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST
- ROZHOVOR 1

소피아 : 스티브 씨, 집이 어디예요?
스티브 : 보스톤이에요. 아버지하고 어머니가 보스톤에 계세요. 소피아 씨 부모님은 어디 계세요?
소피아 : 홍콩에 계세요. 오빠하고 동생도 홍콩에 있어요. 오빠는 대학원생이에요. 그리고 동생은 지금 고등학생이에요.
스티브 : 남동생이에요, 여동생이에요?
소피아 : 여동생이에요. 스티브 씨도 동생 있어요?
스티브 : 네, 여동생 한 명하고 남동생 두 명 있어요.

- ROZHOVOR 2

지나 : 엄마! 빨리 밥 주세요. 늦었어요.
엄마 : 여기 있어. 그런데 오늘 왜 이렇게 일찍 일어났어?
지나 : 오늘 친구들과 선생님들이 농구 시합을 해요. 거기에 구경하러 갈 거예요.
엄마 : 그래? 어디에서 해?
지나 : 학교 체육관에서 해요. 다른 친구들도 같이 갈 거예요.
엄마 : 오늘 언제 올 거야?
지나 : 3시쯤 돌아올 거예요.
엄마 : 알았어. 잘 다녀 와.


2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORŮ"
- ROZHOVOR 1

아버지하고 어머니가 = otec a matka - "하고" znamená "a", připojujeme ho pouze k podstatným jménům (nespojuje věty!). Ke "spojení" vícero podstatných jmen se dá použít i "랑", oba dva tyto výrazy se dají použít i ve významu "s". Jestli se jedná o význam "a" nebo "s" poznáte z kontextu snadno.
Příklady dalších vět:
이거하고 이거 주세요. = Dejte mi tohle a tohle
매운 거하고 단 거 좋아해요. = Mám ráda pikantní a sladká jídla. (pikantní i sladké věci)
친구 하고 영화 봤어요. = Viděla jsem (dívala jsem se) s kamarádem film.
누구랑 갔어요? = S kým jsi šel?
어제 홍대하고 신촌에 갔어요. = Včera jsem šla do Hongdae a Sinchonu. (čtvrti v Seoulu)
너는 너희 할머니랑 가깝지, 그렇지 않아? = Jsem si s babičkou blízký, nebo snad ne?


홍콩에 계세요. = Jsou (žijí) v Hongkongu. (계시다 - honorifická forma 있다, vyjádření existence)


- ROZHOVOR 2

농구 시합을 해요. = Hrají basketbalový zápas.


거기에 구경하러 갈 거예요. - Půjdu se tam na to podívat (půjdu to sledovat). Koncovka -(으)러 + MÍSTO에 가다 se umisťuje za kořen/základ sloves (-으러 pokud končí na souhlásko a -러, pokud končí na samohlásku) a vyjadřuje určitý účel za jakým někam jdeme.
Příklad dalších vět:
민희는 아이폰5를 사러 갔어요. = Minhui si šla koupit iPhone 5.
필승이는 가족이랑 같이 호빗 영화 보러 갔어요. = Pil Seunggi se šla podívat spolu s rodinou na film Hobit.
짐은 지금 책 빌리러 도서관에 가요. = Jim teď jde do knihovny půjčit si knihy.

친구들과 - s kamarády ( -과 = a/s, stejné používání jako 하고 a 랑; -들 tvoří množné číslo podstatných jmen)

알았어. 잘 다녀 와. = Ok. Měj se. (알았어 = chápu, ok, rozumím, 잘 다녀 와 používáme pokud někdo někam jde s vrací se zpátky)

3시쯤 - okolo třetí (hodiny). znamená hodiny, okolo, minuty -


3.) ČÁST - SLOVÍČKA

아버지 - otec
아빠 - táta, tatínek
어머니 - matka
엄마 - maminka
부모님 - rodiče
오빠 - starší bratr (pro ženu), holky tak říkají i klukům, kteří jsou starší než ony a znají se, svým přítelům
형 - starší bratr (pro muže), kluci tak říkají i klukům, kteří jsou starší než oni a znají se
누나 - starší sestra (pro muže),kluci tak říkají i holkám, které jsou starší než oni a znají se
언니 - starší sestra (pro ženy),holky tak říkají i holkám, které jsou starší než ony a znají se
동생 - mladší sourozenec (남동생 - mladší bratr, 여동생 - mladší sestra)
아들 - syn
딸 - dcera
할아버지 - dědeček
할머니 - babička
대학원생 - "doktorant", člověk co má dokončenou vysokou školu
빨리 - rychle
늦다 - být pozdě
일찍 - brzy
일어나다 - vstávat
농구 - basketbal
체육관 - tělocvična
다른 - další, jiný
같이 - dohromady, spolu
다니다 - navštěvovat, chodit (často) do... (školy, nemocnice ..)
몇 - kolik (hodin atd. ... používá se spolu s numerativy)
후에 - po
내년 - příští rok
작년 - minulý rok
올해/금년 - tento rok
지난 - minulý, uplynulý
운동장 - hřiště
축하하다 - gratulovat
여름 - léto
가을 - podzim
겨울 - zima
봄 - jaro
월요일 - pondělí
화요일 - úterý
수요일 - středa
목요일 - čtvrtek
금요일 - pátek
토요일 - sobota
일요일 - neděle


4.) ČÁST - GRAMATIKA

Numerativy

neboli klasifikátory jsou považovány za neúplná podstatná jména. Korejština je převzala po čínštině a uvádějí se za číslovkami a ukazovacími zájmeny před slovem, na něž chceme ukázat nebo jehož počet chceme vyjádřit. Existuje mnoho specifických numerativů, které se k určitým podstatným jménům pevně vážou a není možno použit jiný :
개 - věc, předmět
권 - knihy, časopisy
과 - lekce
그루 - stromy, kmeny
년 - rok (používá se se sino-korejskými číslovkami)
달 - měsíc
대 - cigarety/dopravní prostředky
마리 - zvířata
명 - osoby (neutrálně)
원 - Won (korejská měna)
월 - měsíc (používá se se sino-korejskými číslovkami)
일 - den (používá se se sino-korejskými číslovkami)
병- láhve
분 - minuty/ osoby (honorificky)
벌 - oděvy
장 - ploché předměty (mapa, list)
자루 - předměty s rukojetí (sekera, pero)
자 - písmena, znaky
켤레 - páry (ponožky, boty)
층 - patro (používá se se sino-korejskými číslovkami)
Umístění :
podstatné jméno (věc), které se to týká, číslovka (počet), numerativ
=> 학생 두 명 = dva studenti
사과 한 개 = jedno jablko
사탕 몇 개 먹을래? = Kolik sníš těch bonbonů?
집에 책이 백 권 있어요. = Doma mám 100 knih.
한국어 교실이 몇 층에 있어요? = Ve kterém (na kolikátém) patře je učebna korejštiny?
몇 명 있어요? = Kolik je (tu) lidí?
ZKRACOVÁNÍ - některé číslovky se ve spojení s numerativy zkracují :
하나 -> 한
둘 -> 두
셋 -> 세
넷 -> 네
스물 -> 스무
Pro čísla vyšší jak 99 se používají jen sino-korejské číslovky ->


-ㄹ/을 거예요

Vyjadřuje budoucí čas, ale jen v tom smyslu, když něco plánujeme, myslíme si, že to tak bude (ale nejsme si tím stoprocentně jistí). Pokud slovesný základ končí samohláskou, připojíme k němu -ㄹ 거예요, pokud souhláskou 을 거예요. Verze této koncovky v "banmalu" (반말) je ㄹ/을 거야 a v 합쇼체 ㄹ/을 겁니다.

Příklady vět:
혼자 갈 거예요. = Půjdu sám.
방학 때 뭐 할 거예요? = Co budeš dělat o prázdninách?
사라는 수영 할 거예요. = Sára půjde plavat.
이 책 안 읽을 거예요? = Nebudeš číst tu knihu?
내일 무슨 옷은 입을 거야? = Co si zítra vezmeš na sebe?
주말에 비가 올 겁니다. O víkendu bude (nejspíš) pršet.
다음 주에 시험이 있을 거예요. Příští týden (asi) budu mít zkoušku.


5.) ČÁST - CVIČENÍ

Přeložte:
syn a dcera
Číňan a Japonec
Minsu s Changeunem
Zítra se budu spolu s kamarádem učit angličtinu.
Je tu (školní) lavice a židle.

Doplňte prázdná místa správným slovesem s koncovkou -(으)러:
Příklad: 친구 _만나러_ 커피숍에 가요.
테니스 ____ 공원에 가요. (hrát tenis = 테니스 치다)
한국어를 연습 ____ 매일 컴푸터 랩에 와요.
점심을 ____ 학교 식당에 가요.
이번 일요일에 옷을 ____ 옷가게에 가요.

Odpovězte na otázky v korejštině, použijte správné numerativy:
Kolikátou lekci se teď učíte?
Ve kterém patře bydlíte?
Kolik máte doma knížek?
Kolik máte kamarádů?
Kolik máte sourozenců (a jaké)?
Jaké je dnes datum? (V korejštině se nejprve uvádí rok, poté měsíc a nakonec den, v tomto případě používáme numerativy spojené se sino-korejskými číslovkami)

Do mezer napište správný tvar sloves v budoucím čase (-ㄹ/을 거예요):
A: 토요일에 뭐 할 거야?
B: 친구와 영화관에 ____. (가다)

A: 숙제 다 했어?
B: 아니요, 밤에 ____. (하다)

A: 내일 무슨 옷을 입을 거예요?
B: 이 스웨터를 ____. (입다)

A:수업 끝나고 뭐 할 거예요?
B: 운동장에서 찬구들하고 ____. (놀다)

Odpovězte na otázky v korejštině:
내일 뭐 할 거예요?
수업 후에 어디에 갈 거예요?
저녁에 무엇을 먹을 거예요?
주말에 누구를 만날 거예요?

Doplňte mezery správnými tvary sloves v přítomném, minulém nebo budoucím čase:
Příklad:
A: 이번 여름에 뭐 _할 거예요_? (하다)
B: 친구하고 수영 _배울 거예요_. (배우다)

지영 : 소라 씨, 지난 주말에 뭐 ____? (하다)
소라 : 생일파티 ____. (하다) 토요일이 제 생일 ____. (이다)
지영 : 아, 그랬어요? (축하하다)
소라 : ____. (고맙다) 지영 씨 생일은 언제 ____? (이다)
지영 : 6월 27 일 ____. (이다)

다음 주말에는 리사하고 뉴욕에 ____. (가다) 뉴욕에 리사 언니가 ____. (있다) 리사 언니는 지금 대학교 4학년 ___(이다) 내년에 아마 대학원에 ___. (가다)

ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
Korean languag guide (2013) by Luke Park
http://study.korean.net/
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 flouse flouse | Web | 19. června 2015 v 5:18 | Reagovat

pujčky do 5 minut :-)

2 merriam merriam | Web | 8. září 2016 v 23:27 | Reagovat

nebankovní půjčky s exekucí :-(

3 Avito777Dip Avito777Dip | E-mail | 15. srpna 2017 v 16:33 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо  определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

<b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

авито спб бесплатные авто
авито нью баланс
скидка турбо авито
авито недвижимость
авито свежие

4 Hhhjgooxia Hhhjgooxia | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:41 | Reagovat

direct online payday loans
<a href="http://personalacrb.org/">online personal loans</a>
fast loans
<a href=http://personalacrb.org/>bad credit personal loans</a> ’

5 BvbnUnduck BvbnUnduck | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:42 | Reagovat

a payday loan
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loans online</a>
payday loan no credit check
<a href=http://paydayhhkl.org/>instant payday loans</a> ’

6 BlopUnebra BlopUnebra | E-mail | Web | 22. září 2017 v 9:40 | Reagovat

cash 1 payday loans
<a href="http://loansvtna.org/">payday loans online</a>
bad credit instant payday loans
<a href=http://loansvtna.org/>pay day loan</a> ’

7 Bbecqueeta Bbecqueeta | E-mail | Web | 22. září 2017 v 14:16 | Reagovat

bad credit payday loan lenders
<a href="http://paydayvax.org/">fast payday loans</a>
america payday loan
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a> ’

8 FvvsEvarne FvvsEvarne | E-mail | Web | 23. září 2017 v 13:53 | Reagovat

cheapest cialis generic
<a href="http://cialisoanzb.com/">generic cialis</a>
overnight cialis
<a href="http://cialisoanzb.com/">generic cialis</a> ’

9 Ldvcreaby Ldvcreaby | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:34 | Reagovat

herbal uk viagra
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
over the counter viagra
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

10 Bhnjunfift Bhnjunfift | E-mail | Web | 25. září 2017 v 20:52 | Reagovat

viagra substitute
<a href="http://viagracekan.com/">buy viagra</a>
free samples of viagra
<a href=http://viagracekan.com/>viagra</a> ’

11 IkmeUnebra IkmeUnebra | E-mail | Web | 29. září 2017 v 11:43 | Reagovat

1 hour payday loans no credit check
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loan</a>
online loans no credit
<a href=https://paydayrvjlo.com/>same day payday loan</a> ’

12 Febbqueeta Febbqueeta | E-mail | Web | 1. října 2017 v 7:26 | Reagovat

cash advances payday loan
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
bankruptcy payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday loan</a> ’

13 Lvvodexpilt Lvvodexpilt | E-mail | Web | 2. října 2017 v 17:34 | Reagovat

buy discount viagra online - http://viagrapfhze.com/
brand viagra best price <a href=http://viagrapfhze.com/>generic viagra</a> ’

14 Avito321Mom Avito321Mom | E-mail | 28. října 2017 v 3:08 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

аккаунт в world of tanks авито
мой аккаунт на авито украли
авито ачинск деньги
деньги в долг на авито в спб
как узнать аккаунт в авито

15 FfnhhjxPneuch FfnhhjxPneuch | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 1:25 | Reagovat

payday loans 1 hour
<a href="https://cashecbya.com">speedy cash near me</a>
card consolidate credit debt
<a href=https://cashecbya.com>small loans</a> ’

16 Samueloxype Samueloxype | E-mail | Web | 9. listopadu 2017 v 18:27 | Reagovat

http://cargru.ru/

17 Munbsoceany Munbsoceany | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 3:19 | Reagovat

payday loans austin texas - http://paydayloans-online.us.com/
auto payday loans <a href="http://paydayloans-online.us.com/">pay day loans</a> ’

18 KdbccfPhelf KdbccfPhelf | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 19:36 | Reagovat

installments loans http://paydayloansonlinenow.us.com/
quick cash loan <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loans online direct lenders</a>

19 Munbsoceany Munbsoceany | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 22:11 | Reagovat

500 cash payday loan - http://paydayloans-online.us.com/
instant loans for bad credit <a href="http://paydayloans-online.us.com/">online payday loans no credit check</a> ’

20 Dbsabggqueeta Dbsabggqueeta | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 5:51 | Reagovat

bad credit loan
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">online payday loans</a>
debt relief companies
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">payday loans online</a>

21 Dsbcqueeta Dsbcqueeta | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 23:04 | Reagovat

approval no fax payday loans
<a href="https://installmentccy.org/">payday loans</a>
low cost payday loans
<a href="https://installmentccy.org/">direct lender payday loans</a>

22 Dnbcqueeta Dnbcqueeta | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 3:53 | Reagovat

bad credit cash fast payday loan loans
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday advance loans</a>
bad check topayday loan
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday loans online</a>

23 Dmdqueeta Dmdqueeta | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 18:34 | Reagovat

loans poor credit
<a href="https://installmentokmloan.com/">online payday loans</a>
payday loans for bad credit
<a href="https://installmentokmloan.com/">online payday loans</a>

24 ZqvyPneuch ZqvyPneuch | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 12:41 | Reagovat

400 payday loan
<a href="https://cashikdadvance.com/">personal loan</a>
bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan
<a href=https://cashikdadvance.com/>cash loans</a>

25 Dbsqueeta Dbsqueeta | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 21:41 | Reagovat

small business loans
<a href="https://payday-loans.us.org/">online payday loans</a>
plaingreenloans com
<a href="https://payday-loans.us.org/">payday loans</a>

26 Lssdvdfralry Lssdvdfralry | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 3:18 | Reagovat

female viagra uk
http://viasergeneric.com/
viagra erection
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra price</a> OK’

27 Ecfvboiste Ecfvboiste | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 5:37 | Reagovat

low price viagra http://viasergeneric.com/  OK’

28 Mhtoceany Mhtoceany | E-mail | Web | 2. února 2018 v 3:09 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
same day loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">instant payday loans</a>

29 VrcPlessy VrcPlessy | E-mail | Web | 6. února 2018 v 19:25 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra for sale</a>
viagra how it works
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra price</a>

30 PsaOwneM PsaOwneM | E-mail | Web | 10. února 2018 v 17:18 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">small business plans</a>
writing a thesis statement for a research paper
https://writebusinessplanatb.org/ - writing business plans

31 HpzOwneM HpzOwneM | E-mail | Web | 12. února 2018 v 18:12 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanus.org/">get business plan</a>
north american writers doctoral paper writing assistance
https://writebusinessplanus.org/ - creating business plan

32 GbrglinD GbrglinD | E-mail | Web | 20. února 2018 v 3:32 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> online payday loans</a>
auto loans for bad credit <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> payday loans</a>
OK’

33 BrcEvarne BrcEvarne | E-mail | Web | 21. února 2018 v 22:58 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
cialis professional uk
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">online cialis</a> OK’

34 GbmHendy GbmHendy | E-mail | Web | 24. února 2018 v 12:46 | Reagovat

cialis professional 20 mg - http://buycialisomskc.com/
usa cialis <a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis online</a> ’

35 LqhEvarne LqhEvarne | E-mail | Web | 26. února 2018 v 11:37 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
brand cialis name online order
<a href="http://retcialis.com/">cialis</a> OK’

36 LqxMully LqxMully | E-mail | Web | 27. února 2018 v 6:09 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis online</a>
cialis generic brand
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis</a> OK’

37 DvsCauby DvsCauby | E-mail | Web | 1. března 2018 v 19:23 | Reagovat

viagra alternatives http://otcerectilepills.com/  OK’
viagra for women <a href=http://otcerectilepills.com/>otc erectile pills</a>

38 KmsglinD KmsglinD | E-mail | Web | 12. března 2018 v 12:28 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">generic viagra</a>
online order viagra
<a href=http://viagrapbna.com/>generic viagra online</a>  OK’

39 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 21. března 2018 v 15:09 | Reagovat

ranitidine 300 mg

40 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 9:42 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

41 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 11:06 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

42 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 12:03 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

43 Hnbslund Hnbslund | E-mail | Web | 30. března 2018 v 15:12 | Reagovat

viagra online canada
<a href=http://vigraviagra.com/>cheap viagra</a>
buy brand viagra
<a href="http://vigraviagra.com/">cheap viagra</a> OK’

44 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-medication | E-mail | Web | 31. března 2018 v 3:37 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

45 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 13:42 | Reagovat

smettere di fumare consigli medici

46 ccleaner free downloadCew ccleaner free downloadCew | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 8:32 | Reagovat

ccleaner free download

47 found here found here | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 14:36 | Reagovat

smettere di fumare 12 ore

48 bsrOntop bsrOntop | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 5:04 | Reagovat

side effects of viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">what would happen if a girl took viagra</a> over the counter viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra brand without prescription</a> OK’

49 site here site here | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 10:28 | Reagovat

Buy Essay Germany | Essay Writing Service in Germany

50 dczFroth dczFroth | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 19:00 | Reagovat

viagra without a prescription <a href="http://menedkkr.com/#">viagra online</a> viagra information <a href=http://menedkkr.com/#>viagra brand name</a>

51 smettere di fumare Dok smettere di fumare Dok | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 16:47 | Reagovat

smettere di fumare

52 Buy Essay Canada Dok Buy Essay Canada Dok | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 8:22 | Reagovat

Buy Essay Canada

53 bsfCauby bsfCauby | E-mail | Web | 3. května 2018 v 4:00 | Reagovat

female viagra pill <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra buy</a> cheap generic viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra price comparison</a>

54 bcxlauck bcxlauck | E-mail | Web | 5. června 2018 v 5:16 | Reagovat

buy cheap viagra <a href="http://viagraazmhj.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> order viagra online <a href="http://viagraazmhj.com/#">buy generic viagra online</a>

55 vxdCauby vxdCauby | E-mail | Web | 6. června 2018 v 10:45 | Reagovat

online viagra <a href="http://setviagraeja.com/#">generic viagra online</a> viagra buy <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra online without prescription</a>

56 bzyCauby bzyCauby | E-mail | Web | 6. června 2018 v 21:35 | Reagovat

viagra without a prescription <a href="http://loviagraosn.com/#">buying viagra online</a> generic viagra online <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra generic online</a>

57 bfiCauby bfiCauby | E-mail | Web | 8. června 2018 v 5:19 | Reagovat

viagra brands <a href="http://viagraocns.com/#">viagra patent</a> cheap viagra 100mg <a href=http://viagraocns.com/#>effects of viagra</a>

58 hfuCauby hfuCauby | E-mail | Web | 8. června 2018 v 15:44 | Reagovat

buy cheap generic viagra <a href="http://sexviagen.com/#">purchase viagra</a> generic viagra <a href=http://sexviagen.com/#>viagra uk</a>

59 bynlauck bynlauck | E-mail | Web | 8. června 2018 v 19:55 | Reagovat

where to buy viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">discount viagra</a> viagra order <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra samples</a>

60 pazarime pazarime | E-mail | Web | 9. června 2018 v 6:18 | Reagovat

natural viagra substitutes <a href="http://viagrapfhze.com/#">cheap viagra</a> viagra patent <a href=http://viagrapfhze.com/#>buy generic viagra</a>

61 nfsCauby nfsCauby | E-mail | Web | 9. června 2018 v 19:19 | Reagovat

viagra coupons <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy viagra</a> viagra online pharmacy <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra generic</a>

62 xntlauck xntlauck | E-mail | Web | 10. června 2018 v 15:36 | Reagovat

price of viagra <a href="https://movietrailershd.org ">viagra online</a> viagra 50mg <a href="https://movietrailershd.org">viagra price</a>

63 nreCauby nreCauby | E-mail | Web | 11. června 2018 v 7:33 | Reagovat

viagra online pharmacy <a href="http://susamsokagim.com">best price viagra</a> buy viagra <a href=http://susamsokagim.com>what does viagra do</a>

64 xbclauck xbclauck | E-mail | Web | 12. června 2018 v 19:48 | Reagovat

direct loans <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a> cash loans online no credit check <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a>

65 bsdlauck bsdlauck | E-mail | Web | 13. června 2018 v 0:56 | Reagovat

discount generic viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">generic viagra reviews</a> viagra prices <a href="http://emtpartsstore.com">generic viagra cost</a>

66 bdsCauby bdsCauby | E-mail | Web | 13. června 2018 v 5:17 | Reagovat

get loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org">loans online</a> guaranteed bad credit loans <a href=https://cashadvanceonline.us.org>п»їpayday loans online</a>

67 jjjlauck jjjlauck | E-mail | Web | 14. června 2018 v 2:24 | Reagovat

same day personal loans <a href="https://payday-loans.us.org">payday loan online</a> payday advance direct lender <a href="https://payday-loans.us.org">payday loans</a>

68 nnrCauby nnrCauby | E-mail | Web | 16. června 2018 v 22:01 | Reagovat

tadalafil cialis <a href="http://fundeconp.org/">cialis online</a> tadalafil best price <a href=http://fundeconp.org/>п»їcialis</a>

69 dfglauck dfglauck | E-mail | Web | 18. června 2018 v 11:30 | Reagovat

buy viagra soft <a href="http://viagranerrds.com/ ">viagra online</a> generic viagra <a href="http://viagranerrds.com">cheap viagra online</a>

70 bsfCauby bsfCauby | E-mail | Web | 26. června 2018 v 23:29 | Reagovat

tadalafil liquid <a href="http://gocialisgjb.com/">tadalafil citrate</a> cialis soft <a href=http://gocialisgjb.com/>tadalafil generic</a>

71 rbsCauby rbsCauby | E-mail | Web | 28. června 2018 v 1:52 | Reagovat

cialis <a href="http://hopcialisraj.com/">cialis prescription</a> do you need a prescription for cialis <a href=http://hopcialisraj.com/>purchase cialis</a>

72 hhrrhisp hhrrhisp | E-mail | Web | 17. července 2018 v 4:17 | Reagovat

low price viagra <a href="http://buyviagrajayvc.com/">viagra samples</a> buy viagra online <a href="http://buyviagrajayvc.com/">discount viagra</a>

73 sffEmuts sffEmuts | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 19:26 | Reagovat

buy cheap generic viagra <a href="https://susamsokagim.com/">generic viagra</a> viagra in canada <a href=https://susamsokagim.com/>female viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama